விழாக்கள்

விழாக்கள் tamil festivals list national festivals in tamil festival in tamil language tamil festival today tamil festivals in tamil tamil festivals 2023

விழாக்கள்

Panguni uthiram in tamil | பங்குனி உத்திரம்

பங்குனி உத்திரம் பங்குனி உத்திரம் என்றால் என்ன ? பங்குனி மாதத்தில் உத்திர நட்சத்திரத்தில் பார்வதி பாகராகிய சிவபெருமானை திருமணக் கோலத்தோடு. தியானித்து திருமண விரதம் இருக்க

Read More